กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

ติดต่อ : นายสมพงศ์ ไกลแนว

โทร : 055 442501

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

1,250 คน

การรวมกลุ่ม

โดยการนำผักมาปลูกทั้งหมู่บ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน

อาชีพหลัก

ทำการเกษตร ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก

อาชีพเสริม

ขายของเป็นร้านขายของชำตามตลาดสด