กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของบ้านโนนแดงเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง มีบ้านตึกแซมอยู่ประปราย ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่เป็นอาชีพหลัก ประกอบอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าไหม ทอผ้าห่ม ทอพรมเช็ดเท้า ฯลฯ ทำกันเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว

ติดต่อ : นางฮุยจิง จิตร์จั

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

76 คน

การจัดการ

บ้านโนนแดงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากกว่า 300 ปี ที่มาของชื่อเล่ากันว่าเป็นชื่อที่เรียกกันตามลักษณะของพื้นที่ที่เป็นเนินสูง มีดินเป็นสีแดง ราษฎรจึงเรียกชื่อ "บ้านโนนแดง" มาแต่บัดนั้น ราษฎรส่วนใหญ่เมื่อทำงานหมดจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทอผ้าไว้ใช้เอง แต่ต่อมาได้รับความนิยมจึงทอเป็นอาชีพเสริม โดยรวบรวมตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมได้ 17 คน เมื่อปี 2520 หุ้นกันคนละ 400 บาท แต่ประสบปัญหาการขาดความชำนาญในการมัดหมี่ลวดลายและสีสัน จำหน่ายได้เฉพาะภายในพื้นที่ ศูนย์อุตสาหกรรม ภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น จึงเข้ามาช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆ แล

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม

สินค้าโอทอป