กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านบางอ้อใหม่

กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านบางอ้อใหม่

กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านบางอ้อใหม่

กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้า เป็นกลุ่มอาชีพขนาดเล็กที่มีสมาชิกเฉพาะในหมู่บ้าน

ติดต่อ : นางรุ่งเรือง ทองช

โทร : 037 335200

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 15 คน

การจัดการ

เนื่องจากตำบลบางอ้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่ที่ใช้ทำนาข้าว ทำให้ข้าวเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ปี 2542 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ต. บางอ้อ อ. บ้านนา จ. นครนายก

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้า
2. กลุ่มอาชีพทำไร่ ฟัก แฟง
3. กลุ่มอาชีพประดิษฐ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์

การรวมกลุ่ม

สภาพการรวมกลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บกระเป๋าผ้า ใช้บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 14 ต.บางอ้อ เป็นสถานที่ดำเนินการของกลุ่มฯ โดยมีนางสาวภาวดี วงศ์ศิริ เป็นประธานกลุ่ม หางานให้สมาชิกในกลุ่มฯทำ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ตัดเย็บกระเป๋าผ้า

สินค้าโอทอป