กลุ่มหัตถกรรมจากกก

กลุ่มหัตถกรรมจากกก

กลุ่มหัตถกรรมจากกก

ติดต่อ : ผ.อ.พิจิตร คำชนะ

โทร : 042 551096, 09 7109316

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 46 คน

การจัดการ

ประมาณปี พ.ศ. 2430 ราษฎรที่อาศัยอยู่ที่เมืองสกลนคร และเมืองอุบลราชธานี ได้อพยพครอบครัวมาหาถิ่นฐานใหม่ พบทำเลที่เหมาะสม จึงได้ตั้งเป็นชุมชนเรียกว่า บ้านเหล่าพัฒนา ราษฎรหมู่ 5 และหมู่ 9 เมื่อว่างจากงานอาชีพหลัก ก็จะเก็บต้นกกที่ขึ้นตามหนองน้ำในหมู่บ้านมาทอเป็นเสื่อกกใช้ในครัวเรือนเรื่อยมา ต่อมาได้มีหน่วยราชการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทอเสื่อกก จึงแนะนำการปลูกต้นกกและขยายพื้นที่การปลูกพร้อมสนับสนุนการทอเสื่อกก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง มีรายได้โดยเฉลี่ยท

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

ทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกก

สินค้าโอทอป