วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

ติดต่อ : นางสาวจิตนา พุ่มห

โทร : 089-2691191, 056-477654

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

75 คน

การจัดการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 สมาชิกเริ่มแรกมี 19 คน กิจกรรมแรกที่ทำคือ ไข่เค็มดินสอพองเกลือไอโอดีน เงินทุนเริ่มจากการลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท มีทั้งหมด 205 หุ้น เป็นเงิน 20,500 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 85 คน มีหุ้น 434 หุ้น เป็นเงิน 43,400 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน 400,000 บาท มีคณะกรรมการกลุ่ม ได้แก่
1. น.ส.จินตนา พุ่มหนุน (ประธาน) 2.นางพะเยาว์ พิกุลทอง (รองประธาน) 3. นางสุนีย์ บัวบุตร (เลขานุการ) 4. นางประคอง พงษ์เวรีวัฒน์ (เหรัญญิก) 5. นางสายหยุด แสงโป๋

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป