กลุ่มผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยบ้านท่าข้าม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยบ้านท่าข้าม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยบ้านท่าข้าม

สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขาที่มีราษฎรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งที่เป็นชาวไทยพื้นราบและชาวเขาเผ่าม้ง

ติดต่อ : นางจันทร์เป็ง ท่า

โทร : (053) 471-107(เบอร์พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

300 คน

การจัดการ

บ้านท่าข้ามเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ราษฎรอาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำแม่อาว จึงเป็นที่มาของชื่อ "บ้านท่าข้าม" ราษฎรมีอาชีพเพาะปลูก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงมักเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าในตัวเมืองใหญ่ บรรดาผู้นำชุมชนจึงระดมความคิดจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆ ในชุมชน ขึ้นมา 7 กลุ่ม สนับสนุนโดยหน่วยงานราชการต่างๆ และกรมส่งเสริมการส่งออก โดยกลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านท่าข้าม มีสมาชิกเริ่มแรก 17 คน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำกับกลุ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

เย็บปักถักร้อย เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป