กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)

กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)

กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)

ติดต่อ : นางสุนา ตาฟู

โทร : 053 653490

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 112 คน

การจัดการ

เกิดจากกลุ่มพัฒนาสตรีของหมู่บ้านว่างงานหลังฤดูทำนา จึงมีความคิดที่จะตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น เนื่องจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมีพื้นฐานการทอผ้ามาก่อน จึงได้รวบรวมสมาชิกจำนวน 37 คน ลงหุ้นกันหุ้นๆละ 100 บาท ได้ 46 หุ้น เป็นเงิน 4,600 บาท และก่อตั้งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน โดยครั้งแรกใช้บ้านของสมาชิกเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาปี 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารจาก อบต.จำนวน 1 หลังจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

- กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันหลวงใต้
- กลุ่มเย็บผ้า
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
- กลุ่มงานสานกระดาษ
- กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกทุกคนจะต้องซื้อหุ้นหุ้นละ 100 บาท โดยซื้อได้มากสุด 20 หุ้น วัตถุดิบทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการจัดหามาให้ โดยสมาชิกจะได้รับค่าแรงเป็นชิ้นงาน กำไรที่ได้จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก 17% จะเก็บไว้เป็นทุนสำรองของกลุ่ม, 5% เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ,8% เป็นทุนในการที่จะนำไปพัฒนาหมู่บ้าน และส่วนที่เหลือจะเฉลี่ยตามจำนวนหุ้นให้กับสมาชิก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป