กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ต.ตรมไพร

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ต.ตรมไพร

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ต.ตรมไพร

ติดต่อ : นางมานิตย์ ศรีเม

โทร : 01-9998669

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 คน

การจัดการ

มีการทอกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยเป็นการทอใช้เองในครัวเรือน หรือแลกเปลี่ยนกันในวงแคบๆ ในหมู่บ้าน ต่อมาได้มีการผลิตออกขายเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการทำนา ปัจจุบันก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระบบ ไหมที่ใช้เป็นไหมที่เลี้ยงเองในครัวเรือน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะกระจายกับผลิตตามบ้าน ทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการรับงานมากระจายให้กับสมาชิกและการจัดจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป