ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง

ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง

ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี

โทร : 01 8526354, 09 6804981

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มขึ้น และได้ขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาฝึกการจักสานใบลาน เนื่องจากในเขตพื้นที่บ้านท่าฤทธิ์มีต้นลานขึ้นอยู่ทั่วไป และเป็นลานพันธุ์ดี (ลานทอง) เมื่อสมาชิกได้ผ่านการอบรมแล้วได้ทำการผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน เช่น หมวก แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ต่อมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งวิทยากรมาอบรมเพิ่มเติม ทำให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์จักสานใบลานได้หลายรูปแบบ สวยงาม คงทน ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้นางบานเ

การรวมกลุ่ม

วัตถุดิบทางกลุ่มจะกระจายให้กับสมาชิกรับไปทำ (มีปลูกต้นลานด้วย) โดยรับ Order มา แล้วจะกระจายให้สมาชิก ทำขายปลีกด้วย ทำได้รายได้ตามชิ้นงาน ให้รายได้ตามความละเอียดของงาน

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนอ้อย

อาชีพเสริม

อาชีพรอง ทำจักสานใบลาน

สินค้าโอทอป