กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวา

- สมาชิกสามัคคี มีการประชุมสม่ำเสมอ ก่อเกิดรายได้แก่สมาชิกสตรีในกลุ่มและครอบครัว

ติดต่อ : นางวันเพ็ญ คล้ายฉ

โทร : 035-423101

อีเมล: cdd_suphanburi@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่ม 15 คน

การจัดการ

เกิดมาจากการแนะนำของประธานสตรีตำบลบ้านโพธิ์ (กพสต.) และสตรีหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก ขณะประชุมของ กพสม. ว่าสามารถเกิดอาชีพเสริมและสร้างรายได้ที่ดีแก่สมาชิก จึงขอให้สตรีหมู่ที่ 2 ที่มีฝีมือและทำอยู่ก่อนแล้วมาช่วยสอนและแนะนำการผลิตพร้อมทั้งการฝากขายบางส่วน เพิ่งเริ่มต้นผลิตประมาณกลางปี 2544 และปัจจุบันเริ่มจัดวิทยากรของกลุ่มสตรีไปแนะนำและจัดสอนแก่โรงเรียนวัดประชุมชน (วัดบ้านบึง)

สภาพพื้นที่

สมาชิกอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านบึง ทั้งหมด

ชุมชน

2 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพสตรีเย็บผ้าโหล

การรวมกลุ่ม

มีความสามัคคีและเข้มแข็งดี

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง เช่น ทำผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สินค้าโอทอป