กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย

กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย

กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย

ติดต่อ : นางสานิตย์ สีเนหะ

โทร : 08-1261-1239

อีเมล: puch2513@thai.com

การจัดการ

บ้านห้วยเตยเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ที่แยกมาจากบ้านห้วยซ้อ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ราษฎรมีฐานะยากจน มีการอพยพแรงงานไปทำในเมืองใหญ่ หน่วยงานราชการต่างๆ จึงเข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพท้องถิ่นขึ้น เพื่อเสริมรายได้จากอาชีพหลัก โดยการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นมาแปรรูปในนามของผลผลิตทางการเกษตร แรกเริ่มเลยคือมะตูมอ่อน ที่มีอยู่มากมายในป่า ต่อมาก็จะเป็นพวกสมุนไพรต่างๆ เช่น ดอกเก๊กฮวย ดอกคำฝอย ใบบัวบก กระเจี๊ยบแดง ชามะนาว ฯลฯ ทั้งนี้จะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตามสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน ในวันห

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำนา

สินค้าโอทอป