กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ติดต่อ : นางสีนวล สิงห์สาย

โทร : 055-547172, 087-2067525

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

11 คน

การจัดการ

เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปี 2539 ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งสดเป็นอันดับแรก แต่ประสบปัญหาทางด้านการตลาด และคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าขึ้นราบ่อย ต่อมาปี 2540 ทางเกษตรอำเภอได้เข้ามาช่วยแนะนำ ให้ความรู้ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนามีคุณภาพดีขึ้น สามารถส่งไปขายต่างจังหวัดได้ เพราะสินค้าเก็บได้นานขึ้น

การรวมกลุ่ม

ดี เหนียวแน่น

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่

อาชีพเสริม

ทำน้ำพริกกุ้งสด ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ

สินค้าโอทอป