กลุ่มสตรีกระดังงาสามัคคี

กลุ่มสตรีกระดังงาสามัคคี

กลุ่มสตรีกระดังงาสามัคคี

ลักษณะชนบท

ติดต่อ : นางจิรา ศรีไพโรจน

โทร : 036 523468

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกในกลุ่มมี 22 คน

การจัดการ

ใช้การบริหารจักการในระบบเครือญาติ

สภาพพื้นที่

บ้านนางจิรา ศรีไพโรจน์ ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

การรวมกลุ่ม

รวมกันที่บ้านของนางจิรา ศรีไพโรจน์

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตคลีมจากสมุนไพรว่านหางจรเข้

สินค้าโอทอป