กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ

กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ

กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ

ติดต่อ : นางทุเรียน คา

โทร : 01-9740891

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกประมาณ 50 ครัวเรือน

สภาพพื้นที่

ผักปลอดสารพิษทางกลุ่มมีเนื้อที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ โดยมีเนื้อที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านที่ 4,12 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชน

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

จะรวมกลุ่มกันตอนที่เอาผักมาขาย แต่จะมีการรวมกันเมื่อมีปัญหาการเพราะปลูกด้วย และจะรวมกลุ่มกันเพื่อหาการเพราะปลูกผักใหม่ ๆ มาบอกกันในกลุ่มด้วย เพื่อความหลากหลายของผักที่ปลูกในพื้นที่