กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานเคียน

กลุ่มสตรี จะทำการผลิตแบบรวมกลุ่มในช่วงบ่ายของทุกวัน

ติดต่อ : นางยม ตาเดอิน

โทร : 087-2858251 074 795116 , 089 6583706

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน ซึ่งเป็นสตรีในหมู่บ้านสะพานเคียนทั้งหมด

การจัดการ

เริ่มมาจากการผลิตกาแฟรับประทานเองของแต่ละบ้าน เมื่อมีการรณรงค์การรวมกลุ่มอาชีพขึ้น ก่อให้เกิดกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้น สมาชิกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีในหมู่บ้านสะพานเคียนทั้งหมด ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 15 คน มีการจัดระบบการบริหารเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการพัฒนาและขยายที่ทำการกลุ่มให้ดียิ่งขึ้

ชุมชน

มีการขยายเครือข่ายในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านปากบาง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิตที่กลุ่ม โดยสมาชิกจะได้รับการจัดสรรรายได้ในอัตราขวดละ 5 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตกาแฟโบราณ ผลิตขนมพื้นเมือง

สินค้าโอทอป