กลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดี

กลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดี

กลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดี

ติดต่อ : นางยุพิน สุดยอดดี

โทร : 034-470542, 01-4095057

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 16 คน

การจัดการ

ตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 สาเหตุที่ตั้งขึ้นเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และทางเกษตรเข้ามาแนะการทำเครื่องดื่มแปรรูปชนิดต่าง ๆ และไปดูงานตามที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมาช่วยกันผลิตและแบ่งปันผลกำไรกัน จ่ายเป็นค่าแรงให้กับผู้ที่มาช่วยผลิตเป็นรายวัน เพราะยังไม่มีการทำอย่างสม่ำเสมอ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ค้าขาย

อาชีพเสริม

ทำน้ำพริก ทำน้ำผลไม้

สินค้าโอทอป