วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทย

 วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทย

วิสาหกิจชุมชนบ้านโขนไทย

ติดต่อ : คุณบุปผา ล้วนวิลั

โทร : 08 9669 8831, 0 2438 3127

อีเมล: baankhonthai@windowlive.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/BK/BaanKhon.htm

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

7 คน

การจัดการ

อาชีพบ้านโขนไทยมีการรวมกลุ่มสมาชิกก่อตั้งกลุ่มโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำหัวโขนจากคุณสมชาย ล้วนวิลัย ซึ่งเป็นช่างหัวโขน ได้รับถ่ายทอดจากครูชิต แก้วดวงใหญ่ ซึ่งเป็นช่างหลวงรับซ่อมหัวโขนให้กรมศิลปากร

อาชีพหลัก

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป