ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง

ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง

ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง

สมาชิกกลุ่มดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบ่งเป็นรายย่อย ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของชมรมฯ

ติดต่อ : นายสุรัตน์ สมบัติ

โทร : (042) 239-061, (01) 6019120

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

50 คน

การจัดการ

กลุ่ม/ชมรมฯ ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2634 ปัจจุบันเป็นเครือข่ายของชมรมฯ ในระดับจังหวัด ในระดับอำเภอชมรมฯ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 5 คน มีสมาชิก 50 คน

สภาพพื้นที่

พื้นที่ดำเนินการของชมรมฯ ประกอบด้วยพื้นที่ใน ต.หนองเม็ก

ชุมชน

5 กลุ่ม
1. กลุ่มม่วงสีทอง
2. กลุ่มบ้านเชียง
3. กลุ่มคำผักกูด
4. กลุ่มหนองหาน
5. กลุ่มคำตานา

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มของผู้ที่เพาะเลี้ยง มีความสนใจในการอนุรักษ์ และเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีการแลกเปลี่ยน และพบปะของสมาชิกเป็นประจำ โดยการแลกเปลี่ยน พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และความรู้ในการขยายและผสมพันธุ์

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เพาะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

สินค้าโอทอป