กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังหว้า

กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังหว้า

กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังหว้า

ติดต่อ : นายสยาม อรัญวงศ์

โทร : 038-672118

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 339 คน

การจัดการ

ได้จัดกลุ่มตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 140, 141 และได้รับการอนุมัติให้เป็นกลุ่มนิติบุคคล เมื่อวันที่ 28 ก.พ 2516 ชื่อกลุ่ม "เกษตรกรทำนาวังหว้า" ต่มาสมาชิกได้ปรับเปลี่ยนอาชีพหันมาทำสวนผลไม้มากขึ้น เพราะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการทำนา จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังหว้า" เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 2 งานเศษ

ชุมชน

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 7 กลุ่ม
2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 4 กลุ่ม
3. กลุ่มออมทรัพฯ 4 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

มีการรวมตัวกันของสมาชิกอย่างเข้มแข็ง แต่การกระจายตัวของสมาชิกครอบคลุมทั่วตำบล จึงมีการแบ่งย่อยเป็นหน่วยเกษตรกรรมจำนวน 18 หน่วยเกษตรกรรม มีหัวหน้าหน่วยและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรมเป็นผู้ประสานงาน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร