กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน

สมาชิกของกลุ่มมีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ติดต่อ : นายณรงค์ มุลิ

โทร : 01-9475110

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสาชิก 126 คน

การจัดการ

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เนื่องจากในช่วงดังกล่าวชาวสวนทุเรียนประสบกับปัญหาภาวะการขายทุเรียนในราคาที่ต่ำกว่าทุน สาเหตุเกิดจากการตัดทุเรียนอ่อน ทุเรียนไม่มีคุณภาพ ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต จึงเป็นแรงผลักดันให้ชาวสวนรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกได้พัฒนาทุเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ สมาชิกก่อตั้ง 36 คน

สภาพพื้นที่

ที่ทำการกลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่
ตลาดกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่

ชุมชน

1. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านเขาดิน
2. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านเนินหย่อง
3. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนบ้านหนองรี

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม จัดหาตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของสมาชิก ลดต้นทุนการผลิต โดยจัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกมาบริการให้สมาชิกกลุ่ม ลแส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อาชีพหลัก

ทำสวนทุเรียน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร