กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ที่ทำการกลุ่มอมยู่ติดถนนสุขุมวิท มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียนทอด - ทุเรียนกวน, กะปิ, น้ำปลา ป็นต้น จำหน่ายได้ตลอดปี

ติดต่อ : นางฉวี อรัญวงศ์

โทร : 038-672279

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 350 คน

การจัดการ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทงการเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เนื่องจากในแต่ละปี ผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนมาก จำหน่ายไม่หมดหรือขายได้ในราคาถูก ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีอาสาฯรวมตัวกันร่วมกันแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและยังเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้บริโภคในช่วงนอกฤดูกาลได้อีกด้วย

ชุมชน

1. กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนทอด - ทุเรียนกวน
2. กลุ่มผู้ผลิตกะปิ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมตัวกันแปรรูปผลผลิต โดยมีการระดมหุ้นกันจัดซื้อวัตถุดิบในท้องที่มาแบ่งหน้าที่กันทำในรูปของกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สินค้าโอทอป