กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา

กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา

กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา

ติดต่อ : คุณสมาน ลาวรรณ์

โทร : 02 3721276, 08 6003 7214

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 10 กันยายน ปีพ.ศ. 2545 โดยผ่านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสะพานสูง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริม 2.เพื่อเปิดตลาดสินค้าชุมชนสู่ตลาดภายนอกโดยผ่านหน่วยงาน กทม. 3.เพื่อการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

ชุมชน

กลุ่มกระเป๋าผ้าป้าดาเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน ทำการผลิตกระเป๋าซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน การให้ค่าตอบแทนสมาชิกในรูปการแบ่งผลกำไรและการใช้แรงงานการผลิตของสมาชิก

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป