กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ตามหุบเขา สวนผลไม้และสวนยางพาราจะอยู่บนภูเขาสูง

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ไสยศา

โทร : 073 271174

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

ก่อตั้งวันที่ 4 เมษายน 2543 แรกเริ่มจากการทำทุเรียนกาวนของตัวเอง ต่อมาได้ซื้อเนื้อทุเรียนจากเพื่อนบ้าน
เริ่มมีคนมากวนจ้าง จึงซื้อเนื้อทุเรียนมากขึ้น จำนวนคนมากวนจ้างมากขึ้น จึงมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งกลุ่ม จึง
ปรับปรุงโรงเรือนซึ่งมีเนื้อที่ติดกับบ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหาเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่อง
กวนทุเรียน และกล่องบรรจุ
สมาชิกในตอนเริ่มต้น 10 คน ถึงปัจจุบันมีสมาชิก 30 คน ทางกลุ่มผลิตสินค้าที่หาได้จากท้องถิ่น
เป็นหลักนอกจากนี้ทางกลุ่มยังผลิตยา สระผมมะกรูด , ครีมนวด , กล้วยฉาบ , สัมแ

สภาพพื้นที่

อาคารที่ทำการกลุ่มติดอยู่กับบ้านประธานกลุ่ม เนื้อที่ 30 ตารางเมตร

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
4. กลุ่มไม้ผล

การรวมกลุ่ม

กลุ่มรับซื้อเนื้อทุเรียนพื้นบ้าน หากมีจำนวนมากก็จะกวนพร้อมกัน 3 กระทะ ใช้เครื่องกวนไฟฟ้าและกวนมือ โดยสมาชิกกลุ่มหมุนเวียนกัน วันละ 5 คน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป