กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

กลุ่มส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ติดต่อ : นายธนากร เก้าอุดม

โทร : (01) 892-8312, (037) 200-938

การจัดการ

เริ่มจากเลี้ยงดูเล่น เพื่อความสวยงาม ต่อมาไก่แจ้ได้แพร่พันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีคนเห็นเข้า ก็อยากได้และขอซื้อไปเลี้ยง ต่อมา มีคนมาติดต่อขอซื้อมากขึ้น จึงรวมกลุ่มกันเพาะเพื่อจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ