กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง

กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง

กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง

กลุ่มอาชีพตีเหล็กมีเพียงแห่งเดียวในตำบลเหนือเมืองและอำเภอเมือง หมู่บ้านมีชื่อเสียงในเรื่องการตีเหล็ก การผลิตไม่ทันต่อความต้องการ

ติดต่อ : นายฐิตะวัฒน์ ประต

โทร : 08 4031 5811

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก70 คน

การจัดการ

การตีเหล็กเริ่มมีมาตั้งแต่การตั้งหมู่บ้าน จะทำกันหลังจากฤดูกาลทำนา ทำเป็นอาชีพเสริม ต่อมามีการตีเหล็กน้อยลงกันเรื่อย ๆ เหลือเพียง 14 ครัวเรือน เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และราคาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและหายาก การจัดตั้งกลุ่มตีเหล็กเป็นการตั้งกลุ่มรวมกันขาย และอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้สืบต่อมา

ชุมชน

1. กลุ่มตีเหล็กบ้านหนองบัวทอง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะผลิตเองและกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดราคาขาย

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ตีเหล็ก เลี้ยงโค

สินค้าโอทอป