กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเหนือเมือง

กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเหนือเมือง

กลุ่มเลี้ยงโคกระบือตำบลเหนือเมือง

ติดต่อ : นายทองพันธ์ สาสีเ

โทร : 043-515049

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 161 คน

การจัดการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2544 มีคณะกรรมการอำนวยการ การตลาด ตรวจสอบ มี อปพร ในกลุ่มรักษาความสงบ เป็นตลาดนัดทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ มีปศุสัตว์ไปตรวจสอบและควบคุมโรคทุกนัด

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่

ชุมชน

1. กลุ่มเลี้ยงโค

การรวมกลุ่ม

รวมหุ้นจากสมาชิกคนละ 1 - 2 หุ้น ๆ ละ 1,000 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป