กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองชาก

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองชาก

กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองชาก

การรวมกลุ่ม/ชุมชน ในแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว เช่น จัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผม ฯล

ติดต่อ : คุณอำไพ พลพิสิฐก

โทร : 038 443041, 01 7626261

อีเมล: cdchon@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

150 คน

การจัดการ

ให้แม่บ้านแต่ละหมู่บ้านมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยมีตำแหน่งดังนี้1. ประธานกลุ่ม 2. รองประธาน 3. เหรัญญิก 4. เลขานุการ และให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกคณะกรรมการบริหารในแต่ละตำแหน่งเช่นเดียวกันทุกหมู่บ้าน

สภาพพื้นที่

อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน

ชุมชน

1. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองชาก
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มี 2 กลุ่ม
3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. กลุ่ม ไอ ที เอ็ม
5. กลุ่มสหกรณ์โคนมตำบลหนองชาก

การรวมกลุ่ม

แต่ละกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสมุนไพร

สินค้าโอทอป