กลุ่มข้าวซ้อมมือ

กลุ่มข้าวซ้อมมือ

กลุ่มข้าวซ้อมมือ

อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นชุมชนชนบท

ติดต่อ : นางสุพิศ หงษ์วิเศ

โทร : (043) 534-376, 571-462

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

ทางเกษตรตำบลได้มีการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 200 ไร่ ต่อมามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปีละ 1,000 ไร่ เนื่องจากคนไทยสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และมีการรับประทานข้าวซ้อมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จึงได้มีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ละมีการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชุมชน

1. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

ได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรขึ้น 1 กลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป