กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

- เป็นกลุ่มที่รวมสตรีในหมู่บ้าน
- สร้างโรงเรือนโรงอบกล้วยที่เก็บวัตถุดิบอยู่บริเวณเดียวกัน
- มีคณะกรรมการดำเนินการในรูปของกลุ่ม
- จัดหางบสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

ติดต่อ : นางสาวเพ็ญศรี สมบ

โทร : 087-8954152, 0-7752-0137

อีเมล: cdd_chumphon@chaiyo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยการรวมกลุ่มของสตรีและผู้นำ อช. ในหมู่บ้าน เห็นว่าสตรีมีเวลาว่างหลังจากการประกอบอาชีพหลัก และได้ออกไปพบเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเล็บมือนางอบวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งมีผู้สนใจและจำหน่ายดีมาก การลงทุนและเทคนิคต่าง ๆ ก็ไม่ยากนัก ซึ่งสตรีทุกคนสามารถนำเวลาว่างมาทำได้ และวัตถุดิบในท้องถิ่นก็หาได้ไม่ยากส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว จึงคิดว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นอาชีพเสริมรายได้ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีแปรรูปกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
2. กลุ่มกองทุนข้าวสารพัฒนาชุมชน
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

- สมาชิกนำวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มาด้วยตนเอง
- จัดหาวัสดุที่ต้องใช้โดยการสร้างขึ้นมาและจัดหางบประมาณสนับสนุน
- ร่วมลงหุ้นส่วน รวมกลุ่มจัดทำหีบห่อ และจัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิตทั้งขายปลีกและส่ง

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป