กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาผักขวง

เป็นกลุ่มอาชีพซึ่งเกิดจากสตรีในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ

ติดต่อ : นางเรณู ดอนจังหรี

โทร : 09 8079115

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 15 คน ต่อมาได้รับการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิต และมีการแบ่งผลกำไรให้แก่สมาชิก ตามจำนวนที่แต่ละคนผลิตได้

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด ทำสวนมะพร้าว

สินค้าโอทอป