กลุ่มอาชีพสตรียาหม่องน้ำ

กลุ่มอาชีพสตรียาหม่องน้ำ

กลุ่มอาชีพสตรียาหม่องน้ำ

เป็นกลุ่มอาชีพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้านที่ว่างงาน และเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว โดยมีส่วนราชการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ

ติดต่อ : นางสาววิจิตร สุขย

โทร : 032-691967 (เบอร์พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 31 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มของสตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านมาประชุมเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงานในหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นควรให้สตรีที่ว่างงานมาดำเนินงานกิจกรรมงานพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน โดยประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน มาให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มการบริหารงานกลุ่ม ตลอดจนช่วยประสานในด้านงบประมาณ ลงมาสนับสนุนโดยมีสมาชิกก่อตั้ง 15 คน ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาสงเคราะห์จังหวัด และอบต.พงศ์ประศาสน์ สมาชิกสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปกล้วยกวน มะพร้าวแก้ว
2. กลุ่มอาชีพสตรีผลิตยาหม่อง ดอกไม้จันทน์

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิตและแปรรูป มีการแบ่งผลกำไรให้แก่สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป