กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านป่าร่อน

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านป่าร่อน

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านป่าร่อน

กลุ่มตั้งอยู่ในหมู่บ้านห่างจากถนนเพชรเกษม 3 กม. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ส่งขายตามร้านค้าต่าง ๆ ภายในอำเภอและอำเภอใกล้เคียง

ติดต่อ : นางสาวยิ้น แซ่เจว

โทร : 01-9816327

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน โดยมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 15 คน ต่อมากลุ่มได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี

การรวมกลุ่ม

สมาชิกมารวมตัวกันผลิต แล้วแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำสวน

สินค้าโอทอป