กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเค็มและกะปิ

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเค็มและกะปิ

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเค็มและกะปิ

เป็นกลุ่มอาชีพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสตรีในหมู่บ้านที่ว่างงาน และเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว โดยมีส่วนราชการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ

ติดต่อ : นางสาวเกษรินทร์ เ

โทร : 01-8696793

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมกลุ่มของสตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านมาประชุมเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงานในหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นควรให้สตรีที่ว่างงานมาดำเนินงานกิจกรรมงานพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานราชการเข้าไปสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการรวมกลุ่ม โดยมีสมาชิกก่อตั้ง 15 คน ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.ธงชัย สมาชิกสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาเค็มและกะปิ
2. กลุ่มอาชีพสตรีผลิตยาหม่องน้ำ ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สด

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกลุ่มกันผลิตและแปรรูป มีการแบ่งปันผลกำไรให้แก่สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป