กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหินตั้ง

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหินตั้ง

กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหินตั้ง

กลุ่มตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม มีผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลา

ติดต่อ : นางม่วย ช้างทอง

โทร : 01-3098534

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มมาจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีสามาชิกก่อตั้ง 15 คน ต่อมากลุ่มได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้บ้านมรสวบ
2. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหินตั้ง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะรวมตัวกันผลิต แล้วแบ่งผลกำไรให้สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำไร่

สินค้าโอทอป