กลุ่มอาชีพจักสานหวาย

กลุ่มอาชีพจักสานหวาย

กลุ่มอาชีพจักสานหวาย

เป็นกลุ่มอาชีพเกิดจากการรวมตัวของราษฎร

ติดต่อ : นายสว่าง หยูเอียด

โทร : 032 691967, 089 7581013

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 31 คน

การจัดการ

เริ่มจากการทำใช้ภายในครอบครัว มีชาวบ้านมาพบเห็นเลยขอซื้อไปใช้ที่บ้าน เมื่อมีคนมาขอซื้อมากเข้า เลยเห็นความสำคัญในการจักสานหวายว่ามีรายได้มาสู่ครอบครัว จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2527 มีสมาชิกก่อตั้ง 12 คน ต่อมาทางราชการได้ให้การสนับสนุน จึงได้จัดตั้งอย่างถาวร โดยมีระเบียบในการดำเนินงาน มีกรรมการบริหารกลุ่ม มีเงินกองทุนของกลุ่ม มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นอย่างดี

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (จักสานหวาย)
2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มดำเนินการโดยเลือก กรรมการบริหารกลุ่ม วางระเบียบดำเนินงาน มีกองทุนกลุ่ม มีที่ทำการกลุ่ม และมีการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และแยกไปดำเนินการที่บ้านเรือนสมาชิก คือ การจักสานหวาย แล้วนำผลิตภัณฑ์รวบรวมกันจำหน่าย และจำหน่ายตามร้านค้าริมทาง มีการแบ่งผลกำไรเข้ากลุ่มเมื่อครบปี

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำสวน

สินค้าโอทอป