กลุ่มอาชีพสตรีผลิตไม้กวาดก้านมะพร้าว

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตไม้กวาดก้านมะพร้าว

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตไม้กวาดก้านมะพร้าว

บ้านปากแพรก หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย ประชากรส่วนใหญ่ปลูกไม้ยืนต้น คือมะพร้าว ผลผลิตจากมะพร้าวราคาค่อนข้างต่ำ อาชีพหลักทำสวน อาชีพรอง รับจ้าง สตรีจึงรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพเสริม จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูป

ติดต่อ : นางอุทัย หอมหวล

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

การจัดการ

สมาชิกกลุ่มสตรี จำนวน 37 คน รวมหุ้นกันทั้งหมด 59 หุ้น ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,180 บาท คัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการเงินทุน โดยมีการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อดูผลกำไร แล้วนำมาปันผลให้กับสมาชิกตามจำนวนหุ้นในวันประชุมสามัญกลุ่ม

สภาพพื้นที่

บ้านปากแพรก หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก ทิศเหนือ จรด ต.บางสะพาน ทิศใต้จรด อ.ปะทิว ทิศตะวันออก จรด อ่าวไทย ทิศตะวันตก จรด ต.ช้างแรก

ชุมชน

- กลุ่มสตรี
- กลุ่มเยาวชน
- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกสตรี รวมกลุ่มที่มีความสนใจต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เมื่อสมาชิกสนใจและรวมหุ้นได้ทั้งหมด 59 หุ้น ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,180 บาท เป็นทุนดำเนินการ

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป