กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกาแฟสด

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกาแฟสด

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกาแฟสด

ติดต่อ : นางอัมพร ช่วยประค

โทร : 01-4770722

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 57 คน

การจัดการ

กลุ่มมีเงินทุนครั้งแรก 1,000 บาท จากการรวมหุ้นของสมาชิกจำนวน 10 หุ้น ๆ ละ 100 บาท มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเงินทุน โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อดูผลกำไรขาดทุน แล้วนำผลกำไรมาแบ่งให้กับสมาชิกกลุ่มตามจำนวนหุ้นที่ลงไป

ชุมชน

1. กลุ่มสตรี
2. กลุ่มเยาวชน
3. กลุ่มออมทรัพย์ฯ
4. กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง
5. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

การรวมกลุ่ม

เริ่มต้นจากสมาชิกได้ตระหนักถึงราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงคิดหาวิธีที่จะแปรรูปกาแฟขายเอง

อาชีพหลัก

ทำสวน

สินค้าโอทอป