กลุ่มเกษตรอ่างทอง

กลุ่มเกษตรอ่างทอง

กลุ่มเกษตรอ่างทอง

ติดต่อ : นายสมชาติ โพธิ์ศร

โทร : 032-556187

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 260 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 ทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างทองได้ประชุมพูดคุยถึงปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เถ้าแก่โรงสี จึงทำโครงการของบประมาณจากกองทุนชุมชนสร้างโรงสีชุมชน และมีการระดมหุ้นจากสมาชิกดำเนินการติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

กลุ่มจัดดอกไม้งานศพ กลุ่มทำดอกไม้จันทร์ กลุ่มทำของชำร่วย กลุ่มทำเครื่องแกง กลุ่มทำไข่เค็ม กลุ่มแปรรูปผลผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ และนอกพื้นที่ มาทำการสีจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดผลกำไรจะมีการปันผลเมื่อสิ้นปี

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง ทำนา

สินค้าโอทอป