กลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์

กลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์

กลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์

ติดต่อ :

โทร : 032-574251

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งปี พ.ศ. 2538 มีสมาชิก 15 คน ในปี 2540 ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานสตรีแห่งชาติ เป็นเงิน 16,000 บาท เป็นค่าวัสดุ และฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปัจจุบัน มีสมาชิก 30 คน

ชุมชน

- กลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์
- กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ข้าวสาร)

การรวมกลุ่ม

สมาชิก 30 คน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป