วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่12

ติดต่อ : นางโสภา คุ้มคำ

โทร : 08-6036-1404

อีเมล: eat_so@hotmail.com

การจัดการ

เมื่อปี พ.ศ.2530 นางแป้น ซ้อนเปียยุง ได้ทอผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มภายในครัวเรือนของตนเอง โดยได้รับการฝึกสอนจากบรรพบุรุษ แต่ไม่เป็นที่พึงพอใจจึงได้ไปเรียนรู้การทอผ้าจากที่ต่าง ๆ แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาฝีมือให้เป้นเอกลักษณ์ของบ้านนาป่าหนาด และเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้รวมกลุ่มผู้สนใจทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 20 คน สร้างที่ทำการกลุ่มและกี่ทอผ้า

สินค้าโอทอป