กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

กลุ่มอาชีพบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ติดต่อ : นางวงเดือน พรมชมช

โทร : 043-914108

การจัดการ

ชาวบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่เนื่องจากพื้นที่ทำกินมีน้อย จึงเกิดอัตราการว่างงานสูง อพยพไปทำงานต่างถิ่น กลุ่มสตรีแม่บ้านจึงได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2535 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) เริ่มจากการออมทรัพย์ การทำแชมพูว่านหางจรเข้ การทำถั่วเคลือบ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
ต่อมาปี พ.ศ.2536 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน ได้พากลุ่มไปศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ด้านการทำดอกไม้จากรังไหม การทำมะตูมผง ที่บ้านร่องแซง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จึงได้จ

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สินค้าโอทอป