กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจองคำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจองคำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจองคำ

ติดต่อ : คุณเสาวลักษณ์ นวล

โทร : 053 689319,612849

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เนื่องจากในอดีต แม่บ้านได้ทำขนมงาพื้นบ้าน ซึ่งไม่เป็นที่นิยมและทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของตลาด ต่อมาในปี 2542 แม่บ้านได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลจองคำโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยทางกลุ่มฯได้พิจารณาเห็นว่า แม่ฮ่องสอน มีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คือ การทำผลิตภัณฑ์จากงา ได้ทำการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นไปตามึความต้องการของตลาด ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเงิน 50,000 บาท และกู้ยืมเงินกองทุนจากสำนักงานเกษตรฯ เป็นเงิน 20,000 บาท นำมาพัฒนารูป

ชุมชน

กลุ่มทำขนมงา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีแม่บ้าน (กพสท.) กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มอสม.ฯลฯ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ทำขนมงา) ทำการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของตลาด มีการบริหารการจัดการที่ดี

อาชีพหลัก

ค้าขาย ทำการเกษตร รับจ้าง

สินค้าโอทอป