กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

กลุ่มทอผ้าขิดมัดหมี่บ้านโค้งอร่าม

ติดต่อ : คุณเพ็ญ แสงคำ

โทร : 089-9474193

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

59 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ปีพ.ศ. 2534 แม่นาง กองทอง เป็นประธานกลุ่ม มีการออมทรัพย์

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป