กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชย

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีถนนคอนกรีต กลุ่มทอผ้าบ้านดอนไชยนี้ตั้งอยู่ที่บ้านของนางถนอม ทีฆาวงศ์ เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนมีกี่ 1 หลัง สมาชิกจะไปทอผ้ากันเองที่บ้าน เสร็จแล้วจึงนำมาขายที่กลุ่ม

ติดต่อ : นางถนอม ทีฆาวงศ์

โทร : 081 3667323, 089 9987517

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 96 คน

การจัดการ

ปี พ.ศ.2525 มีสมาชิก 5 คน ปัจจุบันมี 100 คน มีองค์กรเอกชนสมาคมไทยพายัพมอบเป็นวัสดุให้ และสั่ง Order มาแล้วให้วัสดุเป็นทุนแก่ชาวบ้านในการทอ ปีพ.ศ.2536 พัฒนาชุมชนได้มอบกี่กระตุกแก่ชาวบ้าน ปีพ.ศ.2542 สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ให้การสนับสนุน 30,000 บาท และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมอบเงินทุนหมุนเวียนอีก 30,000 บาท

การรวมกลุ่ม

กลุ่มนี้เป็นชาวไทยลื้อ ผลิตกันเองใช้กันเองภายในหมู่บ้าน การผลิตเป็นงานฝีมือ เป็นงานปราณีต ผลผลิตออกมาน้อยแต่มีคุณภาพ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัถตกรรม

สินค้าโอทอป