กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้

กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้

กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้

กลุ่มอยู่ในเขต อบต.คลองสาม โดยอบต.อนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งทำการของกลุ่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ : นางวิไลลักษณ์ เลข

โทร : (01) 332-6240

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

เป็นการส่งเสริมอาชีพของอำเภอคลองหลวง ได้จัดตั้งขึ้นที่ 7/6 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยความร่วมมือกันระหว่างวัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ ในการที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ในอำเภอคลองหลวงให้กินดี อยู่ดี มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ที่มีอยู่ในแต่ละคน มาร่วมกันพัฒนาฝึกฝน เพิ่มขีดความสามารถ ให้สตรีในอำเภอคลองหลวง และให้รู้จักใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อสตรีทุกคนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถแล้ว จะได้นำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเอ

ชุมชน

1.กลุ่มเกษตรกร 2.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 3.กลุ่มอาหารไทย 4.กลุ่มนวดแผนโบราณ 5.กลุ่มทำเครื่องประดับ

การรวมกลุ่ม

ให้สมาชิกแยกชิ้นงานแต่ละชนิดไปทำตามบ้าน เสร็จแล้วนำมารวมกันที่กลุ่ม โดยกลุ่มจะเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้า หักเข้าศูนย์ 10 %

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน, เลี้ยงสัตว์

อาชีพเสริม

ทำดอกไม้ประดิษฐ์

สินค้าโอทอป