กลุ่มอาชีพทำเชื้อเห็ดฟาง

กลุ่มอาชีพทำเชื้อเห็ดฟาง

กลุ่มอาชีพทำเชื้อเห็ดฟาง

กลุ่มที่เป็นอยู่ เป็นกลุ่มเล็ก มีสมาชิก 15 คน สมาชิกเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้าน

ติดต่อ : นายเสงี่ยม ประเส

โทร : 037 381257

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่มมี 15 คน

การจัดการ

ชาวบ้านแถบนี้ ประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางหลังจากฤดูทำนาเป็นจำนวนมาก นายเสงี่ยม ประเสริฐศิลป์ จึงปรึกษาสมาชิกเพาะเห็ดฟางว่า ควรจะประหยัดต้นทุนในการทำเชื้อเห็ดมาเพาะเองจึงร่วมกันคิดและศึกษาข้อมูลต่างๆในการทำเชือ้เห็ดฟาง ต่อมาได้รับงบประมาณจากสนง-พัฒนาชุมชน อ. บ้านนา ในการทำเชื้อ และเครื่องอบความดัน และ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก กศน. อ. บ้านนา

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ในหมู่บ้านที่ 1 ตำบล อาษา อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

ชุมชน

-กลุ่มสตรีแม่บ้าน
-กลุ่มกนช.

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มโดยนายเสงี่ยม ประเสริฐศิลป์, นายเจริญหอมรำพึง , และนายวิชัยประคัมเพ็ชร ได้รวมสมาชิกที่สนใจจำนวน 15 คน มาร่วมกันทำเชื้อเห็ด ซึ่งในระยะแรกไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และต่อมาได้มีประสบการณ์มากขึ้น สามารถทำเชื้อเห็ดจำหน่ายให้สมาชิกและหมู่บ้านใกล้เคียง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เพาะเชื้อเห็ดฟาง

สินค้าโอทอป