กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ

มีคลองชลประทานไหลผ่าน จึงมีน้ำเพียงพอสำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ติดต่อ :

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

1,394 ครัวเรือน

การจัดการ

หมู่บ้านเดิมประชากรมีอาชีพทำนา, ทำสวนมะม่วง มีรายได้ต่ำเนื่องมาจากผลิตผลมีราคาถูก ทำให้มีฐานะยากจน และทางราชการได้แนะนำให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพราะว่าไม้ดอกไม้ประดับขายได้ราคาดีเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ประชากรเกือบุทกครัวเรือน จึงมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับขาย

สภาพพื้นที่

หมู่ 1- หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ถัก)
2.กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดัด)
3.กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ

การรวมกลุ่ม

ทุกครัวเรือนจะทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายเป็นอาชีพรองนอกจากนั้นทำนา

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน

อาชีพเสริม

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขาย

สินค้าโอทอป