กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

มีสถานที่ทำอยู่ที่บ้านนายหนู ถือมั่น สมาชิกส่วนใหญ่จะมีโรงเห็ดเป็นของตัวเอง ตั้งแต่ 1-3 โรง มีพ่อค้ามารับซื้อเห็ดทุกวัน ราคาโลละ 40-60 บาท ขึ้นลงตามตลาด ใช้เวลาเพาะเห็ดประมาณ 8-10 วัน เห็ดจึงออกดอก เก็บได้หลายครั้ง ครั้งที่ 1-2 จะเก็บได้ปริมาณมากๆ ครั้งหลังๆ จะมีให้เก็บน้อยลง ส่วนใหญ่จะเก็บเห็ดเวลา 14-16 นาฬิกาของทุกวัน

ติดต่อ : นางสำเภา ทัศนา

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง มีคณะกรรมการบริหารงาน ได้งบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน เมื่อเดือนตุลาคม 2541 งบประมาณ 25,000 บาท ประชุมปีละ 1-2 ครั้ง ชี้แจงเรื่องการบริหาร การจัดการ ให้สมาชิกกู้เงินไปประกอบอาชีพ ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน คณะกรรมการจัดทำบัญชีของกลุ่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกคนใดต้องการยืมเงินก็มายืมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนด และต้องส่งเงินต้นพร้อมดอกภายในหนึ่งปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันยืมเงิน แต่ต้องส่งเงินตรงตามเวลาตามข้อตกลง

สภาพพื้นที่

บ้านอยู่กลางหมู่บ้าน มีรถเข้าถึงบ้าน

ชุมชน

1 เพาะเห็ด
2 ทอพรหม
3 ถักพรหม
4 ไม้ดอกไม้ประดับ

การรวมกลุ่ม

กลุ่มเพาะเห็ดฟางได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อตุลาคม 2541 มีสมาชิกประมาณ 15 คน มีคณะกรรมการดำเนินงาน 5 คน มีการให้กู้ยืมเงินไปลงทุนเพาะเห็ด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันยืมเงิน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง ค้าขาย ทอพรหมเช็ดเท้า เพาะเห็ด และทำไม้ประดับ

สินค้าโอทอป