กลุ่มสตรีเครคิตยูเนี่ยนพุตะแบก

กลุ่มสตรีเครคิตยูเนี่ยนพุตะแบก

กลุ่มสตรีเครคิตยูเนี่ยนพุตะแบก

เป็นอาคารที่ทำการของสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชน

ติดต่อ :

โทร : 032-546548,672235

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

43

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มสตรีเครดิตยูเนี่ยนพุตะแบก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร ยาหม่องน้ำ ดอกไม้จากยางพารา ดอกไม้จากเกล็ดปลา เมื่อวันที่ 14- 15 มิถุนายน 2542 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 43 คน
กลุ่มสตรีเครดิตยูเนี่ยนพุตะแบก ได้ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฝีมือในการจัดทำผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน และมีรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 จนถึงเดือน ธันวาคม 2543 มีกำไรประมาณ 20000 บาท

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะแบ่งงานกันทำตามความถนัด โดยสมาชิกจะรับงานไปทำที่บ้าน วัตถุดิบต่างๆ ทางกลุ่มจัดหามาให้ สมาชิกจะมีรายได้ตามชิ้นงาน มีการหักเข้ากลุ่มร้อยละ 3 จากกำไร และมีการนัดประชุมปีละครั้ง

อาชีพหลัก

ทำสวนมะพร้าวแบะรับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม

ทำผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม

สินค้าโอทอป