กลุ่มออมทรัพย์ชุมพลพัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์ชุมพลพัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์ชุมพลพัฒนา

กลุ่มที่อยู่ปัจจุบันมีสมาชิก 200 คน ฝากสัจจะสูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่ำสุดคนละ 20 บาท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 90%

ติดต่อ : นายนภสิทธิ์ กุลสุ

โทร : (01) 440-5216

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

200 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บัณฑิตย์ ประหัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ชุมพล โดยได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น มีสมาชิกกลุ่ม 25 คน ว่าจะทำอะไรดี มีเงินสัจจะ 2,500 บาท มีความคิดเห็นว่าจะทำไข่เค็มพอกดินจอมปลวกขึ้น และนำไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นทางหนึ่ง

สภาพพื้นที่

14/2 หมู่ 1 บ้านทำนบ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ชุมชน

มี 3 กลุ่มคือ
1.กลุ่มออมทรัพย์ชุมพลพัฒนา
2.กลุ่มแม่บ้านทำนบคลอง 15
3.กลุ่มศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว

การรวมกลุ่ม

มีเรื่องสำคัญ ก็จะเรียกสมาชิกมาประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงไก่, เลี้ยงเป็ด, ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป